Drukuj
Kategoria: Klauzula dostępności
Odsłony: 399
Wstęp deklaracji

Przedszkole nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie.

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole nr 2 Bajkowa Ciuchcia
ul. 11 Listopada 113A28-300 Jędrzejów

tel./fax: 41 386 23 69.

Data publikacji strony internetowej: 07.09.2014.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.10.2015.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Powody wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aneta Cichoń, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu:41 386 23 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Do obiektu prowadzą dwa wejścia - jedno schodowe od ul. 11 Listopada oraz drugie chodnikiem od ulicy Okrzei, są one ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
  2. Budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
  3. Aby dostać się na teren  przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie. 
  4. Aby wejść do budynku należy pokonać 5 stopni ( dostępny podjazd z osobą asystującą) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Drzwi do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
  5. Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1) - posiada schody.
  6. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  7. Na terenie obiektu znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
  8. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
  9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.